Gældende vedtægter

NIM VANDVÆRK a.m.b.a.

§ 1

Selskabets navn er Nim Vandværk a.m.b.a. og er således organiseret som et andelsselskab med begrænset ansvar.

Vandværket er beliggende på Engvej 9 og er hjemmehørende i Horsens kommune.

Værkets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende, og de i vandværkets fastsatte regulativer, at forsyne huse og ejendomme, inden for værkets forsyningsområde, med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

§ 2

Enhver grundejer, som modtager vand fra værket, er andelshaver, og må som sådan indordne sig under selskabets regulativer og vedtægter, samt de valgte bestyrelsesanvisninger.

Enhver andelshaver er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er medlemmet forpligtiget til, at underrette vandværket om ændringen, og underrette den nye ejer om forpligtigelsen til vandværket. Evt. restancer til Nim Vandværk følger ejendommen ved handel til ny ejer.

Foreninger og privatpersoner, som ikke er grundejere, kan ikke optages som andelshavere, men kun som købere af vand, til en af bestyrelsen fastsat afgift.

§ 3

Ved større ombygning eller forandring af vandinstallation eller forbrug skal vandværket underrettes. Havevanding kan tidsbegrænses eller forbydes af bestyrelsen, og ved misbrug kan der pålægges en afgift.

Vandværket har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget inkl. stikledninger til og med stophane, også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvist måtte være betalt af private.

§ 4

For at kunne kontrollere vandforbruget og påse, at alt til vandledningen hørende er i orden, og at der ikke er foretaget forandringer uden indhentet samtykke, er bestyrelsen eller den, som af denne er bemyndiget dertil, berettiget til uden varsel, at have uhindret adgang til alle stederne i ejendommene, hvor vand er indlagt.

Såfremt en andelshaver gør sig skyldig i unødigt vandspild, eller tillader en ikke-andelshaver sig, at forsyne sig med vand, kan han idømmes bøde efter bestyrelsens skøn, ligesom han er pligtig til at erstatte eventuelle skader.

Påtalte mangler skal straks afhjælpes. Sker dette ikke, er vandværket berettiget til, på vedkommendes regning at udbedre manglen.

Alt arbejde på vandinstallation skal udføres af autoriseret V. V.S. installatør.

§ 5

Vandafgiften fastsættes til enhver tid af bestyrelsen og opkræves forud.

Ved restancer kan der lukkes for vandet. Vandværket sender rykkere og varsel om lukning efter generelle retningslinjer, og med de tidsfrister som generelt anvendes for vandværker. Ejeren betaler alle omkostninger ved lukning og genåbning, samt gebyr fastlagt i takstbladet.

Bestyrelsen fastlægger opkrævningsterminer.

§ 6

Alle andelshavere og købere af vand er pligtig til, uden derfor at kunne gøre fordring på godtgørelse, at underkaste sig de ulemper, som måtte kunne indtræffe på grund af mangel ved en vandledning, denne mangels afhjælpning og ledningsarbejde m.m.

§ 7

Udtræden af selskabet kan ske ved ejendommens nedlæggelse forudsat vandforbrugende virksomhed ophører, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en forbruger udtræder af selskabet afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

BESTYRELSEN

§ 8

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, samt 2 suppleanter, som vælges ved almindeligt stemmeflertal på generalforsamlingen. Andelshavere, som udfører rørarbejde eller andet manuelt arbejde for vandværket, er inhabil ved bestyrelsesvalg. Der afgår skiftevis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer hvert år.

Bestyrelsen vælger selv formand og kasserer, og fordeler selv forretningerne imellem sig.

§ 9

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

§ 10

Bestyrelsen sørger for og fører tilsyn med drift, vedligeholdelse og nødvendig udvidelse af alt til vandværket hørende, og forpligter vandværket i alle anliggende. Bestyrelsen er således berettiget til, at afslutte retshandlinger på værkets vegne, derunder optage lån, underskrive skøder, entreprisekontrakter og lånedokumenter.

Bestyrelsen kan udstede fuldmagt ved anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.

§ 11

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. Ved alle afstemninger gælder simpelt stemmeflertal, dog således at formandens stemme er afgørende ved stemmelighed.

GENERALFORSAMLINGEN

§ 12

Bestyrelsen indvarsler til ordinær generalforsamling, ved bekendtgørelse mindst to af følgende steder: på vandværkets hjemmeside, i et lokalt blad, ved opslag i byen eller på selskabets side på sociale medier, med mindst 8 dages varsel.

Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12.

Regnskabet skal godkendes af Registreret revisor.

Generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af marts måned.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest 3 dage forinden.

Intet medlem har mere end een stemme pr. ejendom vedkommende ejer. Købere af vand i henhold til § 2 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussion, men har ingen stemmeret.

§ 13

Generalforsamlingen er vandværkets højeste myndighed, og simpelt flertal er afgørende, med undtagelse af de i paragraf 15 nævnte afgørelser.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

a) Valg af dirigent

b) Beretning for det forløbne år

c) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

d) Indkomne forslag og behandling af værkets forhold

e) Valg af bestyrelse og suppleanter

f) Eventuelt

§ 14

Ekstraordinær generalforsamling, der skal indvarsles med mindst 8 dages frist, afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller mindst 20 af medlemmerne forlanger det. I sidstnævnte tilfælde skal angives skriftligt for bestyrelsen, hvad generalforsamlingen skal behandle.

§ 15

Ændring af vedtægterne eller vandværkets opløsning, kan kun ske på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når 3/4 af andelshaverne er mødt, og 3/4 af fremmødte stemmer derfor. Er der ikke mødt så mange, at generalforsamlingen er beslutningsdygtig, indvarsles til en ny generalforsamling, hvor vedtagelsen, uanset de mødtes antal, sker ved simpelt flertal.

§ 16

Til yderligere oplysning vedrørende disse vedtægter, henvises det til det af kommunen godkendte regulativ for private vandværker i Horsens kommune. Dette kan lånes ved bestyrelsen.

Til afløsning af vedtægter fra 3. marts 2003.

Således godkendt af den ordinære generalforsamling den 2019-04-16.

Med virkning fra den 16. april 2019 overtages fra interessentskabet samtlige dette selskabs aktiver og passiver i henhold til den for dette selskab foreliggende reviderede og godkendte årsrapport for Nim Vandværk I/S, hvorefter interessentskabet er opløst.

Bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter, der den 16. april 2019 er valgt på generalforsamlingen i interessentskabet Nim Vandværk indtræder med virkning fra den 16. april 2019 i de tilsvarende funktioner i Nim Vandværk a.m.b.a.