Driftsforstyrelser

xx.xx.xx

Planlagt arbejde på vandværket


Der udføres i perioden xx - xx arbejde i vandbanen på Nim vandværk. Der kan komme periodevise driftforstyrelser.

Hele byen

12.00 - 15.00

xx.xx.xx

Planlagt arbejde på ledningsnettet

 

Der udføres arbejde på ledningsnettet på xxx-vej, og der vil i den forbindelse være lukket for vandet i perioden ...

Vandværksvej

9.00 - 14.00

xx.xx.xx

Brud / lækage

 

Pga. akut ledningsarbejde kan der i hele eller dele af byen opleves driftforstyrelser.

Hele byen

9.00 - 14.00

Vandkvalitet og kontrol

Vandforsyningen i Danmark bygger på rent grundvand, og næsten alle steder i Danmark kan man indvinde grundvand, der er egnet til fremstilling af drikkevand, som er rent og smager godt.

På langt de fleste vandværker gennemgår grundvandet en såkaldt ”simpel vandbehandling”, hvor det bliver luftet og filtreret, inden det sendes ud til forbrugernes vandhaner.

Drikkevand er vand, der forsyner mennesker med vand til husholdning, samt vand der anvendes i forbindelse med f.eks. fødevarefremstilling og til andre formål, hvortil der stilles særlige krav. Drikkevand skal overholde nogle fastsatte kvalitetskrav for drikkevand.

Drikkevandskvalitetskravene er fastsat i den danske lovgivning, Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg - BEK nr. 2361 af 26/11/2021

Den danske lovgivning bygger på EU’s drikkevandsdirektiv.

Kommunerne er myndighed på vandforsyningsområdet, og de fører tilsyn med, at vandforsyningerne lever op til kravene til drikkevandets kvalitet. Drikkevandets kvalitet kontrolleres af de respektive vandforsyninger. Kommunerne skal godkende vandforsyningernes kontrolprogram.


Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning til vandforsyninger og kommunale myndigheder om kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Der er desuden i Miljøministeriets bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger bestemmelser om, hvordan miljømålinger skal udføres, når målingerne skal indgå som grundlag for myndigheders forvaltningsafgørelser og overvågningsopgaver i medfør af en lang række love og regler på miljøområdet.

Referencelaboratoriet for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger fungerer som rådgiver forMiljøstyrelsen.


I den offentlige Jupiterdatabase kan du finde data om vandkvalitet. Du kan tjekke kvaliteten af drikkevandet fra din almene vandforsyning i Jupiterdatabasen - en fælles offentlig database for grundvand, drikkevand og boringer. Her indberetter kommunerne data om drikkevandskvalitet fra landets vandforsyninger. Databasen administreres af De nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS.


Som udgangspunkt er alle vandforsyninger omfattet af reglerne for kontrol af drikkevandets kvalitet. (Undtaget fra kontrol er kun vandforsyninger, der alene forsyner én husstand uden at levere vand til fødevarevirksomhed eller anden kommerciel aktivitet - de såkaldt "enkelt-indvindere".)


Hvis en kontrol viser, at drikkevandet fra en vandforsyning er sundhedsfarligt, er det kommunens overordnede ansvar at tage hånd om problemet. Kommunalbestyrelsen kan bl.a. påbyde vandforsyningen at udstede en anbefaling til alle forbrugerne om at koge vandet før brug. Kommunalbestyrelsens afgørelse af om vandet er sundhedsfarligt sker efter drøftelse med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Vandforsyningen skal i sådanne tilfælde søge at gennemføre en sporing af, hvad der er kilde til forureningen, og udbedre vandforsyningsanlægget, så vandet igen overholder kvalitetskriterierne.


Der er således intet overladt til tilfældighederne når det drejer sig om vandkvaliteten i Danmark!

Vandbehandling og -kemi

Råvandet i Nim indeholder jern, mangan og aggressivt kuldioxid. I Nim fjernes både jern og mangan ved klassisk, simpel vandbehandling med iltning og filtrering gennem sandfiltre.


JERN (FE) forekommer naturligt, og ofte i rigelige mængder, i de geologiske lag, og er et grundstof, der sjældent optræder i skadelige koncentrationer.

Hvis jern ikke fjernes, kan det give metalsmag og uklarhed af vandet, samt aflejringer i ledningsnet og i installationer. Højt jernindhold i vandet giver også gener i form af gulfarvning ved tøjvask og afsætninger i kummer og vaske.


MANGAN (MN) forekommer ligeledes naturligt i undergrunden, og ofte sammen med jern, og giver stort set samme ulemper som jern. Mangan i vandet viser sig ved et sort, lidt olieagtigt, fedtet stof. Mangan-udfældningen kan skelnes fra en oliebelægning ved, at den spredes ved forsigtig berøring.


Aggressivt kuldioxid stammer primært fra nedsivende regn-og smeltevand som optager kuldioxid (kulsyre) fra vandets vej gennem atmosfæren, og fra poreluften i rodzonen, når vandet bevæger sig ned gennem jorden fra overfladen til undergrunden.

Den indfangede kuldioxid kan foruden kalk opløse magnesiumcarbonat, der findes i mindre mængder i kalken. Kalkudvaskning tilfører derfor også grundvandet calcium og magnesium, hvis tilstedeværelse i drikkevandet har en dokumenteret positiv effekt i forhold til forebyggelsen af caries hos børn og unge (mange tandlæger kan faktisk se forskel på, hvor i landet deres klienter er opvokset).

Aggressivt kuldioxid (kulsyre) fjernes ved at tilsætte en base (kalk) indtil der opnås neutral pH - dette er et lovbestemt  kvalitetskrav til drikkevandet, idet vand med indhold af kulsyre er kendt for at være tærende på konstruktioner af beton (f.eks. rentvandstanke) og husstandsinstallationer udført med metalkomponenter, herunder også vandmålere. 

Det er således ikke muligt for Nim Vandværk at minimere udfældninger af kalk i husstandsinstallationer som blandingsbatterier og vaskemaskiner, og det er derfor ekstra vigtigt, at disse vedligeholdes korrekt og under hensyntagen til bl.a. vandets hårdhed og den faktiske kalkudfældning på adressen.


pH-værdi fortæller om tilstedeværelsen af hhv. H+ og OH--ioner, og fortæller dermed hvor sur eller basisk en væske er. pH-værdi fortæller dog ikke hvilke syrer eller metaller ionerne er ioniseret fra.


Vandets hårdhed bestemmes ud fra det totale indhold af opløst calcium (Ca) og magnesium (Mg). Hårdhed måles i Danmark i såkaldte “tyske hårdhedsgrader” (°dH = Deutsche Härte), hvor 1dH svarer til 10 mg opløst calciumoxid pr. liter væske eller 7,19 mg opløst magnesiumoxid pr. liter væske.

Vandet i Nim forlader værket med en pH på ca.7 og en hårdhed på ca.10 dH.

Hårdhed [°dH]

0–4 Meget blødt

4–8 Blødt

8–12 Middelhårdt

12–18 Temmelig hårdt

18–24 Hårdt

24–30 Meget hårdt

>30 Særdeles hårdt


Flere kemiske studier argumenterer for, at kalkudfældningspotentialet, omtalt som CCPP (Calcium Carbonate Precipitation Potential), afhænger af flere parametre end blot tilstedeværelsen af ionerne Ca2+ og Mg2+, og generelt er et udtryk for, hvor meget kalk der potentielt kan udfældes i drikkevandet under bestemte forhold.


Nim Vandværk vil hverken til- eller fraråde at den enkelte husstand opsætter aggregater til lokal fjernelse af kalk eller blødgøring af vandet. Vi henstiller til, at der anvendes materialer der er godkendt til fødevarekontakt, at aggregater der skal indbygges i hustandsinstallationen monteres af en godkendt VVS-installatør, og at opstillede aggregater vedligeholdes og serviceres jænvligt. Mislighold af indbyggede blødgøringsanlæg kan i bedste fald forårsager en lokal kemisk/bakteriologisk påvirkning af husstandens medlemmer, og i værste fald forårsager tilbageløb til forsyningsledningen med risiko for større spredning af uønsket påvirkning.
Daniel Nicholson

Leder

Tom sektion...

Nogle, der siger noget pænt om det, du foretager dig, er guld værd. Klik her for at tilføje et citat fra en kunde eller en fan.

Nogle, der siger noget pænt om det, du foretager dig, er guld værd. Klik her for at tilføje et citat fra en kunde eller en fan.

Nogle, der siger noget pænt om det, du foretager dig, er guld værd. Klik her for at tilføje et citat fra en kunde eller en fan.

1000+

Glade kunder

20+
Online-kurser

400+
Gennemførte kurser

35+

Instruktører

Tom sektion..

Company

Company

Company

Company

Company